Kto a na čo má nárok

Oprávnený príjemca

Oprávneným príjemcom dotácie môže byť podnik (v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) – subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho veľkosť, t. j. mikro, malé, stredné, aj veľké podniky.


Hospodárskou činnosťou je každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu.


Oprávnený príjemca musí spĺňať nasledovné podmienky:
 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • nenárokuje sa voči nemu vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 • nie je podnikom, na ktorý sa vzťahujú sankcie, ktoré prijala Európska únia v dôsledku agresie Ruska voči Ukrajine,
 • nie je osoba, subjekt alebo orgán konkrétne uvedený v právnych aktoch, ktorými sa sankcie, ktoré prijala Európska únia, ukladajú,
 • nie je podnikom vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala Európska únia,
 • nie je podnikom pôsobiacim v priemyselných odvetviach, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala Európska únia.

UPOZORNENIE: Oprávneným príjemcom dotácie nie je podnik, ktorý nemal zriadené odberné miesto pre odber elektriny a/alebo plynu v oprávnenom období.


Oprávnené obdobie

Žiadosť o dotáciu je možné podať len za oprávnené obdobie.


Oprávnené obdobie trvá od 1. januára 2023 do 30. júna 2024.


Oprávnené náklady

Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ, ako koncový odberateľ, odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrenú v EUR/MWh.


Dané zvýšenie ceny sa vypočíta ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil v priemere počas oprávneného obdobia a:

 • jednotkovou cenou za dodávku elektriny vo výške 199 EUR za MWh,
 • a/alebo jednotkovou cenou za dodávku plynu vo výške 99 EUR za MWh.

Vzorec pre výpočet výšky dotáce na elektrinu:

 • Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 199) x 0,8


Vzorec pre výpočet výšky dotáce na plyn:

 • Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 99) x 0,8


Cenu za jednotku komodity nájdete na svojej faktúre za plyn a/alebo elektrinu:


UPOZORNENIE: Oprávneným nákladom nie je zemný plyn a/alebo elektrina, ktoré žiadateľ odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období za účelom výroby elektriny a tepla.

Informáciu o cene za komoditu a spotrebe nájdete na tomto mieste.

Všetky podmienky sú detailne definované vo Výzve na predkladanie žiadostí.