Často kladené otázky

Čo ak mám evidovaných viacero EIC/POD kódov na jednej prevádzke?

Nakoľko žiadosť je možné podať za dvojicu 1 EIC + 1 POD, vo Vašom prípade je potrebné podať viacero žiadostí.


Som fyzická osoba nepodnikateľ a prenajímam nehnuteľnosť podnikateľovi, mám nárok na dotáciu?

Fyzická osoba nepodnikateľ nie je oprávneným príjemcom dotácie, ani v prípade, ak svoju nehnuteľnosť prenajíma, ako obchodný priestor, podnikateľovi na podnikanie.


Som správca bytového domu, môžem žiadať o dotáciu na energie za bytový dom?

Nie je to možné, nakoľko oprávneným príjemcom dotácie musí byť fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba. Fyzická osoba nepodnikateľ nie je oprávneným príjemcom dotácie. Správca bytového domu, ak spĺňa podmienky vo výzve, môže žiadať o dotáciu len sám za svoju spoločnosť a svoje náklady.


V zozname o spotrebe energií som nenašiel/nenašla informáciu o spotrebe elektriny a plynu podľa môjho odberného miesta.

V tomto prípade mohli nastať nasledovné skutočnosti:

  • Vaša cena za dodávku komodity v oprávnenom období nepresiahla sumu vo výške 99 EUR/MWh pri plyne, resp. 199 EUR/MWh pri elektrine, alebo
  • Váš dodávateľ energie si nesplnil zákonnú povinnosť poskytnúť požadované údaje Ministerstvu hospodárstva SR.

Pre overenie oboch skutočností je potrebné kontaktovať Vášho dodávateľa energie.


Spoločnosť má viac štatutárov. Musia žiadosť podpísať všetci?

Žiadosť o dotáciu musí byť podpísaná všetkými štatutármi, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti (v rozsahu ako je zapísané v Obchodnom registri SR). Pri vypĺňaní žiadosti Vám systém automaticky vyplní všetkých štatutárov, ktorí sú zapísaní v Obchodnom registri SR. Ak môžu konať samostatne a bude žiadosť podpisovať len jeden, ostatných štatutárov odoberte, a ponechajte len toho, ktorý bude žiadosť podpisovať. Ak, naopak, niektorý štatutár v zozname chýba a bude podpisovať formulár žiadosti, môžete ho pridať. V žiadosti musia ostať tí štatutári, ktorí ju budú podpisovať. Návod, ako žiadosť podpísať viacerými osobami, nájdete tu, v časti „Návod na podpisovanie viacerými osobami“.

Alternatívne, ak štatutári, oprávnení konať v mene spoločnosti poveria (na základe poverenia, plnomocenstva, dohody...) iba jedného z nich, aby žiadosť podpísal sám, je potrebné ostatných štatutárov z formulára odobrať a ponechať len toho, ktorý bude žiadosť podpisovať.


Podpisovanie elektronickej žiadosti poverenou osobou.

Všetci žiadatelia majú možnosť využiť podpísanie elektronickej žiadosti poverenou osobou na základe osobitného plnomocenstva, poverenia alebo dohody. Žiadateľ musí mať zriadenú a aktivovanú elektronickú schránku. Poverenej osobe následne udelí „Prístup a disponovanie s elektronickou schránkou“. Postup nájdete tu:

Poverená osoba za žiadateľa má vďaka udelenému prístupu možnosť vstúpiť do elektronickej schránky žiadateľa, ktorého bude v predmetnej veci zastupovať. Poverená osoba uvedie v žiadosti namiesto štatutárov žiadateľa, svoje údaje (meno, priezvisko, typ funkcie: poverená osoba) a žiadosť elektronicky podpíše svojim občianskym preukazom.


Žiadosť o dotáciu nebola schválená z formálneho dôvodu. Urobil som v žiadosti chybu. Ako ďalej postupovať?

V prípade, ak Vám nebola žiadosť schválená z formálneho dôvodu, máte možnosť podať novú (opravnú) žiadosť, ak sú splnené podmienky v zmysle vyhlásenej výzvy. Novú (opravnú) žiadosť je možné podať najneskôr do uzavretia platnej výzvy. Opravná (nová) žiadosť bude zaradená do nového procesu posudzovania.


Ak mi neprišlo oznámenie o schválení/neschválení žiadosti, ako ďalej postupovať?

Pre doručenie oznámenia o schválení/neschválení žiadosti musíte mať Vašu elektronickú schránku aktívnu na doručovanie. Elektronickú schránku aktívnu na doručovanie je možné priamo po prihlásení do elektronickej schránky iniciovať cez tlačidlo „Aktivovať schránku“. Následne dôjde k jej aktivácii na doručovanie. Tlačidlo sa nachádza v schránke vpravo hore vedľa mena majiteľa schránky. Po kliknutí na tlačidlo sa vám zobrazí samotná žiadosť o aktiváciu, ktorú je potrebné odoslať. Po jej úspešnom odoslaní budete mať elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie a to ku dňu, ktorý ste uviedli v žiadosti, ale najskôr na tretí pracovný deň po jej doručení.

V prípade, ak máte aktivovanú schránku na doručovanie a nebolo Vám oznámenie doručené elektronicky, ani poštou, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy energodotacie@mhsr.sk so žiadosťou o dodatočné zaslanie oznámenia.


Akú cenu mám uviesť do žiadosti?

Je potrebné uviesť jednotkovú cenou za dodávku komodity v EUR/MWh, nie koncovú cenu na faktúre. Cenu za jednotku komodity nájdete na svojej faktúre za plyn a/alebo elektrinu:


Som nájomca. Môžem podať žiadosť o dotáciu?

Oprávneným žiadateľom/príjemcom dotácie je subjekt, ktorý má zriadené oficiálne samostatné odberné miesto (uzatvorenú zmluvu s dodávateľom energie a priradený oficiálny POD a/alebo EIC kód). Ak, ako nájomca, spĺňate túto podmienku, aj ostatné podmienky stanovené vo výzve, v takom prípade ste oprávneným žiadateľom/príjemcom dotácie. Ak, ako nájomca, nespĺňate túto podmienku, nakoľko samostatné odberné miesto, resp. uzatvorenú zmluvu s dodávateľom energie má Váš prenajímateľ, v takom prípade je oprávneným žiadateľom/príjemcom dotácie výlučne Váš prenajímateľ. V tomto prípade odporúčame komunikovať s Vašim prenajímateľom.


Som ročne odpočtovaný subjekt, platím len mesačné zálohy, ako mám vypracovať žiadosť?

Aj na takéto prípady sme mysleli. Spolu s kompetentnými orgánmi sme pre Vás vypočítali spotrebu za oprávnené obdobie. Prosím, postupujte podľa inštrukcií na tejto stránke v sekcii Informácie o spotrebe energií.

Cenu za dodávku komodity bez DPH by ste mali nájsť v cenníku na poslednej vyúčtovacej faktúre, cenníku dodávateľa, alebo na zmluve. Pokiaľ to tak nie je, ohľadne ceny kontaktujte Vášho dodávateľa energie.


Elektronický formulár (žiadosť) mi hlási chyby, čo mám robiť?

Skúste otvoriť formulár prostredníctvom iného webového prehliadača, alternatívne skúste aktualizovať Váš používaný webový prehliadač, alternatívne, ak je to možné, skúste vymazať cookies, alebo históriu webu. Upozorňujeme, že uvedené návrhy majú výlučne odporúčací charakter.