Výška dotácie a kumulácia pomoci

Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80 % oprávnených nákladov, pričom výška dotácie bude vypočítaná automatizovane, po zadaní požadovaných údajov do elektronickej žiadosti o dotáciu.

Maximálna výška dotácie predstavuje 200 000 EUR mesačne na podnik na úrovni hospodárskej jednotky, nie na jednotlivé IČO, a to:

 • 200 000 EUR za mesiac január 2023
 • 200 000 EUR za mesiac február 2023
 • 200 000 EUR za mesiac marec 2023
 • 200 000 EUR za mesiac apríl 2023
 • 200 000 EUR za mesiac máj 2023
 • 200 000 EUR za mesiac jún 2023
 • 200 000 EUR za mesiac júl 2023
 • 200 000 EUR za mesiac august 2023
 • 200 000 EUR za mesiac september 2023
 • 200 000 EUR za mesiac október 2023
 • 200 000 EUR za mesiac november 2023
 • 200 000 EUR za mesiac december 2023
 • 200 000 EUR za mesiac január 2024
 • 200 000 EUR za mesiac február 2024
 • 200 000 EUR za mesiac marec 2024
 • 200 000 EUR za mesiac apríl 2024
 • 200 000 EUR za mesiac máj 2024
 • 200 000 EUR za mesiac jún 2024

Z uvedeného dôvodu je žiadateľ o dotáciu povinný v žiadosti uviesť všetky subjekty, ktoré s ním tvoria hospodársku jednotku, ak také existujú.


ŽiadateľMaximálna celková výška pomoci na podnik (hospodársku jednotku)
Podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe280 000 EUR
Podnik pôsobiaci v sektoroch rybolovu a akvakultúry335 000 EUR
Podnik pôsobiaci v iných sektoroch2 250 000 EUR


Maximálna celková, resp. kumulatívna výška pomoci platí pre všetky dotácie, poskytnuté (aj zo strany iných inštitúcií a rezortov) podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. Z uvedeného dôvodu, ak žiadateľ čerpal dotácie aj na iných inštitúciách a rezortoch, je povinný túto skutočnosť uviesť v žiadosti.

Všetky podmienky sú detailne definované vo Výzve na predkladanie žiadostí.