Kto a na čo má nárok

Oprávnený príjemca

Oprávneným príjemcom dotácie môže byť právnická osoba zapísaná v štatistickom registri organizácií, ktorá je zaradená v sektore verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 2010 podľa Nariadenie Európskeho parlamentu Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013) v platnom znení s právnou formou:

 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • rozpočtová organizácia,
 • príspevková organizácia,
 • verejná výskumná inštitúcia,
 • fond,
 • verejnoprávna inštitúcia,
 • iná organizácia verejnej správy,
 • združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.),
 • záujmové združenie právnických osôb,
 • obec (obecný úrad),
 • mesto (mestský úrad),
 • samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),
 • európske zoskupenie územnej spolupráce.

Oprávneným príjemcom dotácie môže byť tiež cirkev, náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a nepodlieha inej evidencii alebo registrácii, a je vedená v príslušnej evidencii Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.


Preštudujte si, prosím, zoznam oprávnených prijemcov, aby ste zistili, či je vaša organizácia oprávneným príjemcom dotácie.


Školy a školské zariadenia, ktoré nie sú uvedené v zozname oprávnených vybraných subjektov verejnej správy, nájdu informácie o poskytnutí finančných prostriedkov na stránke:


Oprávnený príjemca musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 • nie je subjektom, na ktorý sa vzťahujú sankcie, ktoré prijala Európska únia v dôsledku agresie Ruska voči Ukrajine,
 • nie je osoba, subjekt alebo orgán konkrétne uvedený v právnych aktoch, ktorými sa sankcie, ktoré prijala Európska únia, ukladajú,
 • nie je subjektom vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala Európska únia,
 • nie je subjektom pôsobiacim v priemyselných odvetviach, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala Európska únia.

UPOZORNENIE:

 • Oprávneným príjemcom dotácie nie je subjekt, ktorý nemal zriadené odberné miesto pre odber elektriny a/alebo plynu v oprávnenom období.
 • Oprávneným príjemcom dotácie nie je subjekt, ktorému bola poskytnutá pomoc od iného poskytovateľa pomoci na tie isté oprávnené náklady .

Oprávnené obdobie

Žiadosť o dotáciu je možné podať len za oprávnené obdobie.


Oprávnené obdobie trvá od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.


Oprávnené náklady

Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ, ako koncový odberateľ, odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrenú v EUR/MWh.


Dané zvýšenie ceny sa vypočíta ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil v priemere počas oprávneného obdobia a:

 • jednotkovou cenou za dodávku elektriny vo výške 199 EUR za MWh,
 • a/alebo jednotkovou cenou za dodávku plynu vo výške 99 EUR za MWh.

Vzorec pre výpočet výšky dotáce na elektrinu:

 • Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 199) x 0,8


Vzorec pre výpočet výšky dotáce na plyn:

 • Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 99) x 0,8


Cenu za jednotku komodity nájdete na svojej faktúre za plyn a/alebo elektrinu:


Informáciu o cene za komoditu a spotrebe nájdete na tomto mieste.

Všetky podmienky sú detailne definované vo Výzve na predkladanie žiadostí.