Výzva na predkladanie žiadostí

Ministerstvo hospodárstva SR

podľa § 13e zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

vyhlasuje


výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre vybrané subjekty verejnej správy, cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví alebo náboženských spoločností z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.


Vyhlásenie výzvy:23. 3. 2023
Lehota na predkladanie žiadostí:29. 2. 2024
Disponibilný objem zdrojov:210 000 000 EUR


Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky môže výzvu zmeniť alebo upraviť do momentu jej uzavretia, a to prostredníctvom oznamu zverejneného na webovom sídle https://energodotacie.mhsr.sk.


Poskytovateľ dotácie

Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Telefón: +421 2 4854 2019
V prípade, ak sa neviete dovolať, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese nižšie.

Webové sídlo: https://energodotacie.mhsr.sk
E-mailová adresa: energodotacie@mhsr.sk


Aktuálne znenie schémy a výzvy: