Výška dotácie

Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80 % oprávnených nákladov, pričom výška dotácie bude vypočítaná automatizovane, po zadaní požadovaných údajov do elektronickej žiadosti o dotáciu.

Maximálna výška dotácie predstavuje 200 000 EUR mesačne na žiadateľa (na IČO), a to:

 • 200 000 EUR za mesiac január 2023
 • 200 000 EUR za mesiac február 2023
 • 200 000 EUR za mesiac marec 2023
 • 200 000 EUR za mesiac apríl 2023
 • 200 000 EUR za mesiac máj 2023
 • 200 000 EUR za mesiac jún 2023
 • 200 000 EUR za mesiac júl 2023
 • 200 000 EUR za mesiac august 2023
 • 200 000 EUR za mesiac september 2023
 • 200 000 EUR za mesiac október 2023
 • 200 000 EUR za mesiac november 2023
 • 200 000 EUR za mesiac december 2023

Všetky podmienky sú detailne definované vo Výzve na predkladanie žiadostí.