Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu. Dotácia sa môže poskytnúť na krytie zvýšených nákladov na zemný plyn a/alebo elektrinu v súvislosti s agresiou Ruska proti Ukrajine. Štruktúra informácií má za cieľ pomôcť Vám zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie. Pokračujte, prosím, voľbou nižšie.


UPOZORNENIE:


DOPLNENIE 13. 7. 2023: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny (pomoc podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v platnom znení) bola od 13. 7. 2023 aktualizovaná – došlo k doplneniu článku I. písm. m) bod 2 výzvy, a to nasledovne: Žiadosť o dotáciu obsahuje nasledovné údaje o žiadateľovi: EIC kód alebo identifikátor odberu železničného dopravcu (elektrina).

DOPLNENIE 23. 5. 2023: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny (pomoc podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v platnom znení bola od 23. 5. 2023 aktualizovaná – došlo k predĺženiu oprávneného obdobia do 30. 9. 2023, a tiež k predĺženiu lehoty na predkladanie žiadostí do 30. 11. 2023.

DOPLNENIE 23. 3. 2023: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre vybrané subjekty verejnej správy bola od 23.3.2023 aktualizovaná o nových oprávnených žiadateľov - cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví alebo náboženských spoločností.