Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a plynu. Dotácia sa môže poskytnúť na krytie zvýšených nákladov na zemný plyn a/alebo elektrinu v súvislosti s agresiou Ruska proti Ukrajine. Štruktúra informácií má za cieľ pomôcť Vám zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie. Pokračujte, prosím, voľbou nižšie.


UPOZORNENIE:


DOPLNENIE 29. 1. 2024: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre vybrané subjekty verejnej správy, cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví alebo náboženských spoločností bola od 29. 1. 2024 aktualizovaná – došlo k predĺženiu oprávneného obdobia do 30. 6. 2024 a k predĺženiu lehoty na predkladanie žiadostí do 31. 8. 2024. Zároveň došlo k zmene ustanovenia výzvy, v zmysle ktorej sa žiadosť predkladá spravidla za mesiac oprávneného obdobia spätne, pokiaľ poskytovateľ nerozhodne inak. O konkrétnom termíne, od ktorého bude možné predkladať žiadosti za konkrétny mesiac bude poskytovateľ žiadateľov informovať prostredníctvom oznámenia na webovom sídle energodotacie.mhsr.sk.

DOPLNENIE 20. 12. 2023: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny (pomoc podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v platnom znení bola od 20. 12. 2023 aktualizovaná – došlo k predĺženiu oprávneného obdobia do 30. 6. 2024 a k predĺženiu lehoty na predkladanie žiadostí do 15. 6. 2024. Taktiež došlo k navýšeniu limitov pomoci na 2 250 000 EUR na podnik, odlišne príjemcom pomoci pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe na 280 000 EUR na podnik a príjemcom pomoci pôsobiacim v sektoroch rybolovu a akvakultúry na 335 000 EUR na podnik. Zároveň došlo k zmene ustanovenia výzvy, v zmysle ktorej sa žiadosť predkladá spravidla za mesiac oprávneného obdobia spätne, pokiaľ poskytovateľ nerozhodne inak. O konkrétnom termíne, od ktorého bude možné predkladať žiadosti za konkrétny mesiac bude poskytovateľ žiadateľov informovať prostredníctvom oznámenia na webovom sídle energodotacie.mhsr.sk.

DOPLNENIE 27. 11. 2023: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny (pomoc podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v platnom znení bola od 27. 11. 2023 aktualizovaná – došlo k predĺženiu oprávneného obdobia do 31. 12. 2023, a tiež k predĺženiu lehoty na predkladanie žiadostí do 31. 12. 2023.

DOPLNENIE 13. 7. 2023: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny (pomoc podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v platnom znení) bola od 13. 7. 2023 aktualizovaná – došlo k doplneniu článku I. písm. m) bod 2 výzvy, a to nasledovne: Žiadosť o dotáciu obsahuje nasledovné údaje o žiadateľovi: EIC kód alebo identifikátor odberu železničného dopravcu (elektrina).

DOPLNENIE 23. 5. 2023: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny (pomoc podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v platnom znení bola od 23. 5. 2023 aktualizovaná – došlo k predĺženiu oprávneného obdobia do 30. 9. 2023, a tiež k predĺženiu lehoty na predkladanie žiadostí do 30. 11. 2023.

DOPLNENIE 23. 3. 2023: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre vybrané subjekty verejnej správy bola od 23.3.2023 aktualizovaná o nových oprávnených žiadateľov - cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví alebo náboženských spoločností.